T.C.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını belirlemektir.
 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.
 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 Sayılı yasanın 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Koordinatör: Meslek Yüksekokulları Koordinatörünü,

b) Meslek Yüksekokulları: Harran Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını,

c) MEYOK: Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,

ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Harran Üniversitesini,

ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları, Organlar ve Görevleri
 

MEYOK’un çalışma alanları

MADDE 5- (1) Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

a) Çağdaş bilim ve teknolojideki değişime ve gelişmelere uygun olarak Türkiye’nin ve dünyadaki ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek, sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma

potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı çalışmalar yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,

b) Yeni MYO açılması ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaçlara göre MYO’lara programların açılması çalışmalarını yapmak,

c) Mevcut MYO programlarının izlenmesi ve kalite güvence sistemleri çerçevesinde geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak,

ç) Mezunların izlenmesi ve onlardan gelecek geri dönüşlere göre programı iyileştirme çalışmaları yapmak,

d) Birimlerden gelen Meslek Yüksekokulu Program kontenjanlarını inceleyerek senatoya sunmak,

e) Mevcut altyapının iyileştirilmesine çalışmak ve gerekli altyapının oluşumunu sağlamak,

f) Tercih edilebilirlik vb. analizleri yapmak,

g) Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Meslek Yüksekokullarında görev yapacak öğretim elemanlarının nitelikleriyle ilgili kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,

h) Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,

ı) İlgili sektörle, öğretim elemanları ve öğrencilerin birlikteliğini sağlamak.
 

Organlar

MADDE 6- (1) MEYOK’un organları şunlardır;

a) Koordinatör,

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Program Kurulları,
 

Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı

MADDE 7- (1) Koordinatör, Üniversite Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Koordinatörün önerisi ile en fazla üç Koordinatör Yardımcısı görevlendirebilir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcısı, Koordinatöre vekâlet eder. Koordinatör Yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.
 

MADDE 8- (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na ve Program Kurulları’na Başkanlık etmek,

b) Bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,

c) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe iletmek ve süreci takip etmek,

ç) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.
 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu

MADDE 9- (1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

(2) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, en az iki ayda bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Raportörlük görevi, Koordinatörün uygun gördüğü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul sekreterliği tarafından yürütülür.

(3) Toplantılara gerekli hallerde ilgili uzmanlar koordinatör tarafından davet edilebilir.
 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
 

Danışma Kurulu

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu, Müdürler Kurulu ile kamu ve özel sektör temsilcileri ile ilgili oda temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu’nun görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında iş birliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaşmasına yardımcı olmaktır.
 

Program Kurulları

MADDE 12- (1) Program Kurulları, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Program Kurulları’nın görevi: Öğretim elemanlarının, Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak, araç gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak ve Müdürler Kurulu’na sunmaktır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun kararları uygulanır.
 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu yönerge Harran Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği gün yürürlüğe girer.
 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.